วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กัมมุนา วัตตติ โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม


กัมมุนา วัตตติ โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

               คำว่า "กรรม" นี้แปลว่า "การกระทำ" และการกระทำทุกอย่างไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใด เมื่อทำแล้ว ย่อมส่งผลให้ทั้งสิ้น กรรมดี เรียกว่า "กุศลกรรม" กรรมชั่ว เรียกว่า "อกุศลกรรม"

               การส่งผลของการกระทำ เรียกว่า "กฏแห่งกรรม" นั่นคือ เมื่อทำอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี สิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนกลับมาหาแบบยุติธรมที่สุด เช่น หากเคยบริจาคเงินช่วยใครไว้ ในอนาคต ผู้ให้ก็จะได้รับเงินแบบนั้นเช่นกัน

               อย่างไรก็ตามการที่จะวิเคราะห์กฏแห่งกรรมนั้น เป็นของยาก และเป็นของไม่ควรคิด แม้แต่ผู้ทรงฌานที่มีความเข้าใจในสิ่งลี้ลับมากมาย ยังไม่สามารถเข้าใจแบบแทงตลอดได้ เว้นเสียแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะเข้าใจได้ทั้งหมด และพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมนั้นแล้วอย่างเป็นเหตุเป็นผล

               เราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพล ก็ควรเชื่อฟังด้วยปัญญาพิจารณา ว่าทำดีได้ดีจริง และทำชั่วก็ได้ชั่วจริง กฏแห่งกรรมมีจริง และตายแล้วไม่สูญ นั่นคือต้องไปเกิดใหม่แน่นอน

              ในเมื่อต้องเกิดใหม่ สิ่งที่จะกำหนดชีวิตว่าชาติหน้า จะไปเกิดเป็นคนอย่างไร ยากดีมีจนอย่างไร รูปร่างหน้าตาผิวพรรณอย่างไร สติปัญญามากขนาดไหน นั่นก็คือ กรรมที่ได้ทำในชาตินี้

                ดังนั้น ณ ตอนนี้ ก็ต้องเลือกแล้วว่า ต้องการจะไปเกิดใหม่แล้วมีชีวิตเป็นอย่างไร หากบรรดาพุทธบริษัทอยากมีชีวิตที่ดี ก็ต้องเลือกทำความดีไว้ให้มากๆ ทั้งการให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา ต้องทำให้ครบ เพื่อความสุขความสมบูรณ์ในชาติต่อๆไปจนกว่าจะเข้าถึงซึ่ง พระนิพพาน